જો આબોહવા પરિવર્તન ઘટાડવામાં નહીં આવે તો 2090 સુધીમાં સમુદ્રના ઉષ્ણતા દર ચાર ગણો થશે: અભ્યાસ

 જો આબોહવા પરિવર્તન ઘટાડવામાં નહીં આવે તો 2090 સુધીમાં સમુદ્રના ઉષ્ણતા દર ચાર ગણો થશે: અભ્યાસ છેલ્લા ઘણા દાયકાઓથી વિશ્વભરના

Continue reading